Essunga Bostäder möblerar om i ledningen

Styrelsen i Essungabostäder AB har tillsammans med VD Mats Olsson kommit överens om att gå skilda vägar. Att möblera om i bolagets ledning och byta VD  innebär att vi jobbar mot ägarens antagna målbild och vår nya affärsplan. Kommundirektör Anna Liedholm kommer att parallellt med sitt kommundirektörsuppdrag gå in som tillförordnad VD i bolaget fr o m den 15 januari 2021.

Bakgrunden till VD-bytet är styrelsens nyligen antagna affärsplan för åren 2021-2023, med ett tydligt fokus på nyproduktion, samt kommunfullmäktiges i november antagna investeringsbudget med investeringar i skollokaler på 200 miljoner kronor de närmaste åren.

Styrelseordförande Fredrik Almgren förklarar: – Av bolagets nya affärsplan framgår att verksamhetens inriktning förskjuts från att främst förvalta det befintliga beståndet till att bygga nya bostäder. I våras fick bolaget ett nytt ägardirektiv från sin ägare Essunga kommun med tydliga krav på att bolaget måste bygga fler bostäder. Vi som bolag måste ta ett större ansvar för att kunna erbjuda våra kommuninvånare ett brett utbud av attraktiva bostäder av hög kvalitet. För att kunna leva upp till ägarens krav är styrelsen enig om att bolaget behöver en annan kompetensprofil än den bolagets nuvarande VD har.

Han fortsätter: – Sedan kommunens förra samhällsbyggnadschef slutade för ett drygt halvår sedan, har bolaget tagit över fastighetsägaransvaret för kommunens lokaler. De kommande årens investeringssatsningar på skolsidan ställer enorma krav på oss som bolag. För att vi ska klara av att omsätta de 200 miljonerna i investeringsbudgeten till konkreta satsningar på skollokalsidan krävs det stora förändringar inom styrning och ledning av bolaget. Med sin tidigare bakgrund, som vice VD för Göteborgs stads koncernbolag Göteborgs Stadshus AB och som delaktig i uppbyggnaden av den allmännyttiga Framtidenkoncernens byggherrebolag Framtiden Byggutveckling AB, är vi i styrelsen övertygade om att Anna Liedholm har den kompetensprofil som bolaget behöver i det här skedet. Vi är därför glada över att vi i samråd med kommunens företrädare landat i den här lösningen.

För frågor hänvisas till Fredrik Almgren, styrelsens ordförande

 

Publicerat 2021-01-13