Affärsplan 2021 – 2023

Essunga Bostäder AB[1] är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till uppfyllandet av Essunga kommuns tillväxtmål om 10 000 invånare år 2040. Detta genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och bostadsområden.

EBAB:s uppdrag är att medverka till att kommunen är en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun att leva och bo i för en mångfald av människor.

Bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av kommunens attraktivitet och särskilt fokus ska vara på ökad trygghet och trivsel samt långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

EBAB ansvarar för att:

  • Erbjuda en variation av bostäder som möter invånarnas behov avseende exempelvis storlek och standard, upplåtelseform och serviceinnehåll.
  • Utveckla kommunens bostadsområden tillsammans med andra intressenter.
  • Medverka till anskaffning av bostäder för särskilda behov samt utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget.

Idag är EBAB det största bostadsföretaget i kommunen och förvaltar 312 bostäder och 8 lokaler.

De senaste åren har uthyrningssituationen varit konstant.

Behoven med utgång från de sökande är att alla kategorier av lägenheter eftersöks och att det företrädesvis är ungdomar och personer över 65 år som är bostadssökande.

Prisutvecklingen för hyrorna i EBAB:s bostadsbestånd har ökat marginellt de senaste åren.
Det råder idag brist på mindre och billigare lägenheter för unga som ska flytta hemifrån och äldre som är i behov av att flytta till en mindre bostad.

ÄGARDIREKTIV

Bolaget är en del av kommunkoncernen och ska inom så många områden som möjligt och så långt möjligt samordna sin verksamhet med kommunens, utifrån en kommunkoncerngemensam helhetssyn.

Bolaget ska stödja kommunfullmäktiges övergripande mål och strategier, vilka anges i kommunens strategiska plan och årliga verksamhetsplan.

Bolagets inriktningar beskriver i vilken riktning kommunen som ägare vill utveckla bolaget under mandatperioden inom målområdet Boende och befolkning.

Rådande riktlinjer är:

  • Att med dagens bostadsbestånd som underlag öka andelen lägenheter i flerbostadshus.
  • Att balansera bostadsmarknaden genom att anpassa nyproduktion och befintligt fastighetsbestånd utifrån marknadens efterfrågan och behov.
  • Att förtäta och koncentrera nyproduktion i anslutning till befintlig bebyggelse och redan ianspråktagen mark.

VISION

EBAB ska vara det naturliga valet för människor som ser trygghet, utveckling och kvalitet som viktigt i sitt boende. EBAB främjar ett långsiktigt ägande av bostäder i en modern och attraktiv kommun.

VÄRDEGRUND

EBAB:s värdegrund bygger på att vi ser till individen och en helhet i boendet samt rummet mellan husen som viktiga byggstenar. Detta är ett ansvar vi axlar genom utveckling, innovativa lösningar och höga krav för att fullfölja vårt uppdrag.

AFFÄRSIDÉ

EBAB ska erbjuda moderna och attraktiva bostäder där efterfrågan i kommunen finns, samt på ett effektivt och modernt sätt förvalta och utveckla sitt bostadsbestånd.

MÅL

EBAB lägger stor vikt vid att alla hyresgäster ska känna sig nöjda med sin boendesituation vilket ska avspeglas tydligt i de mål som satts upp för den kommande treårsperioden.

Upprustning och anpassning av bostadsbeståndet är tänkt att ha direkt positiv inverkan på hyresgästernas trivsel.

Att ständigt ha en hög kompetensnivå bland personalen samt ett motiverande arbetsklimat bidrar ytterligare till ökad nöjdhet bland hyresgästerna, då en stor del av arbetsstyrkan dagligen är i kontakt med de boende.

Aktivitet Indikator Målvärde
Hyresgäst NKI (Nöjd Kund Index) 75 % nöjda eller mycket nöjda
Bostäder Nyproduktion 45 nya bostäder
Ekonomi Direktavkastning 2.3 % i direktavkastning
Medarbetare NMI (Nöjd Medarbetare Index) 85 % nöjda eller mycket nöjda

I samband med det årliga antagandet av affärsplanen, som enligt ägardirektivet ska ske, tas det fram aktiviteter för att uppnå målvärdet. Det innebär att alla förslag till aktiviteter som kommer fram ska undersökas och analyseras, så att de verkligen kan leda till måluppfyllelse.
Analysen ska innefatta samtliga fyra perspektiv – Hyresgäst – Fastighet – Ekonomi – Medarbetare.

Bild på Snöbäret 2, Forsgatan 3s entré

[1] Benämns EBAB i resten av dokumentet