Affärsidé

Essunga Bostäder skall erbjuda moderna och attraktiva bostäder där efterfrågan i kommunen finns, samt på ett effektivt och modernt sätt förvalta och utveckla sitt bostadsbestånd.

De främsta fokusområdena för de kommande tre åren är för Essunga Bostäder:

  • Anpassat och standardhöjt bostadsbestånd
  • Nybyggnationer av bostäder
  • Hög kompetens hos personalen
  • Minskad miljöpåverkan

Anpassat och standardhöjt bostadsbestånd

Under en lång tid har underhållet inom Essunga Bostäder varit fokuserat på att renovera lägenheter i samband med avflyttning. Denna metod har gjort att vi idag har olika standarder på våra lägenheter inom samma hus vilket inte är eftersträvansvärt eftersom underhållet inte blir fokuserat på helheten.
Genom dialog med de boende ska nivå på renovering gällande hus och utemiljö tas fram. Essunga Bostäder kommer att arbete vidare med underhållsplanen för att säkerställa ett bra boende med fokus på minskad energianvändning och nya tekniska lösningar samt ett helhetsperspektiv på lägenhetsbeståndet.

Enligt kommunens invånardemografi ser vi att i framtiden kommer det att bli allt fler äldre med behov av hyresrätter som boendeform men även yngre som är förstagångshyrestagare. Detta måste tas med i beräkningarna vid utvecklingen av lägenhetsbeståndet kopplat mot anpassning av husen och dess utemiljö samt vid renovering av lägenhetsbeståndet. Inom denna treårsperiod kommer Essunga Bostäder att verka för upprustning av lägenhetsbeståndet.

Genom att genomföra en hyresgästundersökning får de boende möjlighet att uttrycka deras syn om bolaget och deras boende. En prioritetslista kommer att ligga som grund för etappindelningen och kopplas mot vår 3 årsplan där även olika modeller gällande finansiering av upprustningen vägs in. Essunga Bostäder kan eventuellt ha behov av att riva en del hus för att uppföra nya hus. Detta ökar inte antalet lägenheter men höjer standarden.

Nybyggnation av bostäder

Essunga kommun är en kommun som ur ett geografiskt läge ligger utmärkt i pendlingsavstånd till närliggande större orter så som Trollhättan, Lidköping och Alingsås m.fl. Förutsättningarna för att få inflyttning till kommunen är goda. En bidragande orsak för att människor ska flytta till Essunga kommun är att det finns ett attraktivt boende i olika former, bra skolor och äldreomsorg.

Några av konkurrensfördelarna i kommun är skolundervisningen som är rikskänd för sina goda resultat. Vidare ska Essunga Bostäder beakta den äldre andelen av kommunens invånare så att de ska kunna bo kvar i kommunen men i bättre ett anpassat boende. Detta kommer att skapa en ökad rörlighet på villamarknaden i kommunen och attrahera andra t.ex. barnfamiljer att flytta till Essunga kommun.

Vidare kommer fortsatt stort fokus läggas på miljö och långsiktig hållbarhet samtidigt som Essunga Bostäder arbetar kontinuerligt med att minska den negativa miljöpåverkan.

Blommor

Klicka på länken nedan så kan du läsa vår affärsplan för 2018 – 2020

Affärsplan 2018 2020